Regulamin

REGULAMIN
Ośrodka Summer Home Łeba

Rezerwacja i płatności

1. Właścicielem obiektu „Summer Home Łeba” zlokalizowanego pod adresem: ul. Genewska 4, 84-360 Łeba jest Summer Home Jerzy Olszewski, Andrzej Lipski Spółka Jawna. Adres: ul. Kościuszki 2B, 76-230 Potęgowo, REGON: 366163448, NIP: 8393188541 (dalej: „Wynajmujący” lub „Właściciel”)

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i wynajmu apartamentów w domkach wakacyjnych na rzecz Gości (dalej: „Gość” lub „Najemca”)

3. Dokonujący rezerwacji jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Rezerwacji apartamentów można dokonać poprzez:
• Telefonicznie 507 573 050, mailem: biuro@summer-home.pl
• Za pośrednictwem portali: www.booking.com , www.nocowanie.pl
• Fan page firmy na FB facebook.com/summerhomeleba

5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata na konto zadatku w wysokości minimum 30% należnej opłaty za wybrany czas pobytu. Przy dokonaniu rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty planowanego pobytu obowiązuje zadatek w wysokości do 50%. Reszta należności pozostaje do uregulowania w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy. W Ośrodku przyjmujemy płatność tylko gotówką.

Dane do przelewu:
Summer Home Jerzy Olszewski, Andrzej Lipski Spółka Jawna
Numer konta: 09 1020 4708 0000 7102 0076 4522

Potwierdzenie przelewu należy przesłać w ciągu 24 godzin na e-mail: biuro@summer-home.pl Brak potwierdzenia uprawnia właściciela obiektu do anulowania rezerwacji.

6. Do cen wynajmu Apartamentów należy doliczyć́ opłatę̨ miejscową dla Urzędu Miasta Łeba w wysokości: 2 zł (dwa złote) za osobę za dobę za pobyt w terminie 1 lipca do 31 sierpnia oraz 1 zł (jeden złotych) za osobę za dobę w pozostałych terminach.

7. Każdy Apartament ma zagwarantowane jedno bezpłatne miejsce postojowe (parking niestrzeżony), inne miejsca mogą być udostępnione odpłatnie w cenie 15 zł/doba w miarę możliwości. Numer miejsca parkingowego obowiązujący Najemcę podczas całego okresu pobytu zostanie wskazany przez personel ośrodka w dniu zameldowania.

8. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

9. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty na konto, umowę najmu uważa się za zawartą.

10. W przypadku odwołania rezerwacji Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu wpłaconego zadatku.

11. W przypadku skrócenia czasu pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Gość zobowiązany jest do zapłaty całej umówionej wcześniej należności za pobyt.    

12. W celu dokonania meldunku, Najemca jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak dokumentu tożsamości ze zdjęciem jest podstawą do odmowy zameldowania Gościa i rozwiązania umowy najmu.

13. Osoby które chciałyby otrzymać Fakturę VAT proszone są o zgłoszenie tego faktu przy płatności w dniu przyjazdu.

14. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Przekazanie i odbiór apartamentu

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Inne godziny przyjazdu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Chęć przedłużenia pobytu ponad ustalony termin prosimy jak najszybciej zgłosić w Recepcji. Państwa prośba będzie uwzględniona w zależności od dostępności apartamentów.

3. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.10:00 – bez zgody Recepcji, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnią dobę.

4. Fakt wyjazdu należy zgłosić 10-15 minut przed opuszczeniem apartamentu. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście u pracownika Recepcji.

5. Przy zwrocie kluczy, po zakończonym pobycie, pracownik Recepcji sprawdza stan apartamentu i wyposażenia. W razie uszkodzeń sporządza protokół i pobiera opłatę.

6. Odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia apartamentu, jego wyposażenia lub sprzętów znajdujących się w obiekcie i wynikłe z tego skutki obciążają Gościa. Koszty ewentualnych napraw Gość zobowiązany jest ponieść przed wymeldowaniem.

Zasady korzystania z apartamentu

1. Do korzystania z domków wakacyjnych uprawnione są tylko osoby zgłoszone w rezerwacji i zameldowane w recepcji Summer Home.

2. Osoby odwiedzające Gości zameldowanych w domkach mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 9:00 do 22.00 za zgodą Właściciela. Zabrania się nocowania w Apartamentach osób nie zameldowanych w obiekcie Summer Home. Nie jest dozwolone podnajmowanie domków lub przekazywanie przez Gościa na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej do używania innej osobie.

3. W przypadku złamania powyższego zakazu Właściciel ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za nocleg 150 zł/doba od jednej nieuprawnionej osoby. Dodatkowa opłata w tym przypadku obciąża osobę, która dokonała rezerwacji Apartamentu.

4. W Apartamentach, na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

5. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz wprowadzenia zwierząt. W przypadku złamania zakazu osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona karą umowną z tytułu czyszczenia i dezynfekcji Apartamentu w wysokości 500 zł. Złamanie zakazu uprawnia ponadto właściciela Apartamentu do natychmiastowego zerwania umowy najmu i usunięcia Gościa z domku oraz obiektu Summer Home. W takim wypadku Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany pobyt w Ośrodku.

6. Cena wynajmu Apartamentu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy Gościa Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Apartamentach lub na terenie obiektu Summer Home. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w przypadku opuszczania Apartamentu.

7. Osoby niepełnoletnie mogą̨ zostać zameldowane wyłącznie razem z osobą pełnoletnią, a ich pobyt w Apartamentach może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do opieki nad dziećmi, na terenie całego ośrodka w szczególności na placu zabaw. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo Summer Home zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

8. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z regułami bezpieczeństwa. Konstrukcje i huśtawki są przystosowane dla dzieci do lat 5.

9. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się: używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.

10. Na terenie Ośrodka Summer Home Łeba obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00. Prosimy o uszanowanie spokoju innych gości.

11. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania w szczególności potwierdzone skargami innych Gości, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu Apartamentu w trybie natychmiastowym i usunięcia Gościa obiektu Summer Home. W takim wypadku nie przysługuje Gościowi zwrot opłaty za niewykorzystany pobyt.

12. Każdy z Najemców ma prawo do korzystania z Ośrodka w granicach określonych w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem nienaruszania praw innych użytkowników oraz niepodejmowania czynności mogących zagrozić własności lub istocie prawa użytkowania.

13. Właściciel Summer Home nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu itp.

Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie uwagi i prośby prosimy zgłaszać w Recepcji.

2. Wynajmujący udostępnia do dyspozycji Gości rowery, jednak z uwagi na ich ograniczoną ilość Wynajmujący nie gwarantuje każdemu Gościowi dostępności rowerów w każdym czasie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub skody poniesione przez Gościa podczas lub w związku z korzystaniem z rowerów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

4. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Najemcą rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018r. do odwołania.

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SUMMER HOME Spółka Jawna Jerzy Olszewski, Andrzej Lipskiul. Kościuszki 2B, 76-230 Potęgowo.

2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.

3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@summer-home.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku Domki Summer Home Łeba ul. Genewska 4, 84-360 Łeba oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług w celu poboru rozliczenia opłat, związanych z Pani/Pana pobytem w Domkach Summer Home Łeba.

5. Dane osobowe będą przechowywane: przez  okres świadczenia usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji,

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

SUMMER HOME Spółka Jawna
Jerzy Olszewski, Andrzej Lipski
ul. Kościuszki 2B,
76-230 Potęgowo

Adres ośrodka:
Domki Summer Home Łeba
ul. Genewska 4
84-360 Łeba

Adres:

ul. Genewska 4
84-360 Łeba

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Copyright © 2020 - 2022 Summer Home Łeba Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template

Adres:

ul. Genewska 4
84-360 Łeba

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Copyright © 2020 - 2022 Summer Home Łeba Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template